loading

Adatvédelmi szabályzat

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

I. Preambulum

A Suzuki Északker Márkakereskedés és Szerviz - 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 131. - továbbiakban: Adatkezelő; a személyes adatok kezelésének szabályait – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak szem előtt tartásával – az alábbiak szerint állapítja meg.

 

II. Hatály

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a vállalkozás alkalmazottjaira, valamint az Északker-Autó Kft. által igénybevett adatfeldolgozókra.

 

III. Lényeges fogalmak, meghatározások

•      a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

•      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

•      adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

•      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

•      személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

•      harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

•      az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

•      az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

•      álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

•      nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

•      adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 

IV. Az adatkezelés általános szabályai

4.1 Az adatkezelés célja

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy

a.) az ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;

b.) ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra);

c.) a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa

d.) az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre;

e.) az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;

f.) az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

 

4.2 Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat törölje.

 

4.3 Tájékoztatás, hozzájárulás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, az esetleges adatfeldolgoztatás tényének, valamint a hozzájárulás visszavonása módjának és lehetőségének közlésére.

Az adatszolgáltatás főszabály szerint önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelező adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az adatkezelést.

 

 

4.4 Az érintett jogai

Az érintett jogosult:

- tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

- kérni személyes adatai helyesbítését,

- kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását).

 

Az érintett az informacio@eszakker.hu e-mail-, illetve a 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 131. sz. alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait. Amennyiben az érintett egyidejűleg több személy részére adott hozzájárulást adatai kezeléséhez, az egyes személyek egymástól elkülönülten végzik az adatkezelést. Ebben az esetben az érintett a felsorolt jogait adatkezelőnként külön-külön tudja gyakorolni.

Az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének.

Az érintettnek jogában áll továbbá bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

 

4.5 Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatkezelési rendszer irányítója az adatvédelmi felelős, aki:

a.)   ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a megtartását,

b.)   kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az érintettek tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelmének teljesítéséről,

c.)   jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről,

d.)   szükség esetén értesíti az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozót,

e.)   gondoskodik a jelen Szabályzat folyamatos hozzáférhetővé tételéről, aktualizálásáról,

f.)    rendszeresen tájékoztatja Adatkezelő ügyvezetését az adatkezelés helyzetéről, jóváhagyásukat beszerzi a jelen Szabályzat esetleges módosításához,

g.)   ismerteti Adatkezelő alkalmazottaival az adatvédelmi előírásokat,

h.)   az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolatot tart a Hálózat tagjaival és az adatfeldolgozóval;

i.)    vezeti a törvényben előírt nyilvántartásokat.

 

Az adatvédelmi felelőst az ügyvezető jelöli ki.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése az Adatkezelő valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

 

V. Piackutatás és közvetlen üzletszerzés

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése a megadott módon.

Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat.

Adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja.

Adatkezelő az érintett fogyasztói szokásainak megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Adatkezelő.

 

Adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek részére Adatkezelő nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

 

Hírlevél

Hírlevélre való feliratkozáskor, a regisztrációs lap kitöltésével Ön mindig értesülni fog legfrissebb híreinkről és rendezvényeinkről, aktuális kedvezményeinkről. Sőt, hasznos tanácsokkal is ellátjuk az autózás terén.

Cégünk hírlevelére való feliratkozásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait cégünk adatkezelőként az adatbázisban rögzítse, nyilvántartsa, valamint szolgáltatásnyújtás, piackutatás, kapcsolattartás és direkt marketing céljából feldolgozza. Az Ön által megadott adatokat a Suzuki Északker Márkakereskedés és Szerviz bizalmasan, az érvényes jogszabályoknak megfelelően kezeli. Ezeket az információkat a Suzuki Északker Márkakereskedés és Szerviz harmadik félnek nem adja ki, az Ön adatait áruba nem bocsátja. Jogosult hozzájárulását indokolás nélkül, bármikor visszamondani az informacio@suzukieszakker.hu e-mail címen.